Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden EW-EHBO. | Producten, trainingen en evenementenzorg.
mei 2020

Inhoudsopgave:
Artikel   1: Definities
Artikel   2: Identiteit van EW-EHBO
Artikel   3: Toepasselijkheid
Artikel   4: Het aanbod
Artikel   5: De overeenkomst
Artikel   6: Herroepingsrecht
Artikel   7: Kosten in geval van herroeping
Artikel   8: Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9: De prijs
Artikel 10: Conformiteit en garantie
Artikel 11: Levering en uitvoering

Artikel 12: Overmacht
Artikel 13: Verplichtingen organisatie evenementen

Artikel 14: Kwaliteit en bevoegdheden bij evenementen
Artikel 15: Betaling
Artikel 16: Klachtenregeling en geschillen
Artikel 17: Aansprakelijkheid
Artikel 18: Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

Artikel 19: Intellectuele eigendommen

Artikel 20: Wijzigingen van deze voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met EW-EHBO;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of EW-EHBO in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier:het modelformulier voor herroeping die EW-EHBO ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: EW-EHBO de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door EW-EHBO georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die EW-EHBO contracteert of zal contracteren;
 12. Opdracht: alle diensten die EW-EHBO verricht in opdracht van een opdrachtgever, zulks in de ruimste zin van het woord;
 13. Cursus(sen): alle door EW-EHBO verzorgde vormen van opleiding, training of een informatiebijeenkomst;
 14. Cursist: de persoon die deelneemt aan een opleiding die EW-EHBO verzorgt;
 15. Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen;
 16. Cursusdag: de dag of het dagdeel waarop de cursus plaatsvindt;
 17. Open Cursus Training: training die wordt verzorgd door EW-EHBO en waarvoor een cursist zich individueel inschrijft. Deze cursus vindt plaats met cursisten van andere organisaties.
 18. In company Training: een op maat gemaakte cursus die slechts voor werknemers van een specifieke onderneming plaatsvindt.
 19. Lesgeld: het bedrag dat voor deelname aan een specifieke cursus betaald dient te worden.
 20. Organisator:de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het Evenement heeft georganiseerd/ gaat organiseren.
 21. BLS (Basic Life Support):EHBO conform richtlijnen van het Rode en/of Oranje Kruis en het gebruik van een AED.
 22. ALS (Advanced Life Support) geleverd door Omia-Cura:Verpleegkundigen met aanvullende opleiding om (zelfstandig) voorbehouden handelingen te verrichten. Werkt altijd in teamverband van 2 personen. ALS zorg wordt geleverd door Omnia-Cura tenzij de organisatie anders in goed overleg dit zelf verzorgd.
 23. Ambulance team geleverd door Omnia-Cura: Een SOSA/ AvA gediplomeerd verpleegkundige en SOSA/ AvA gediplomeerd chauffeur, zonder ambulancevoertuig.
 24. Evenement:de gebeurtenis zoals omschreven in de Offerte.
 25. Offerte: het schriftelijk aanbod van EW-EHBO om tegen een bepaalde prijs hulp te verlenen bij een Evenement.
 26. Hulppost:een vast of mobiele EHBO-voorziening waar hulpverleners eerste hulp en/of medische zorg kunnen verlenen, zoals beschreven in artikel 12

Artikel 2: Identiteit van EW-EHBO
EW-EHBO

Ellen Wiggers

Dalmedenweg 5

7559 RA Hengelo

Tel: 06-23116256

E-mail: ellen@ew-ehbo.nl

K.V.K.-nummer: 8146669

BTW nummer: NL 001 6532 02B 85

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen EW-EHBO en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij EW-EHBO zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
 1. Op alle offertes, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. EW-EHBO is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als EW-EHBO gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden EW-EHBO niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. EW-EHBO kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 7. De door EW-EHBO uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen, zolang geen aanvaarding heeft plaatsgevonden herroepen worden. Zij zijn geldig gedurende drie kalendermaanden, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders is aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege verschuldigde vergoedingen, tenzij anders aangegeven.
 8. EW-EHBO stelt aan de hand van de schriftelijke informatie verstrekt door de organisator een Offerte op. Deze offerte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de organisator. Zolang de ontvangst van deze offerte niet door EW-EHBO is bevestigd kan de consument de overeenkomst nog ontbinden.
 9. De organisator deelt zijn goedkeuring van de offerte mede aan EW-EHBO uiterlijk twee weken voor de start van een evenement. Indien dit niet tijdig gebeurt, kan EW-EHBO de opdracht weigeren zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.
 10. De organisator verbindt zich alle nodige informatie te verschaffen.
 11. De organisator verbindt zich ertoe alle nieuwe informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de opdracht en eventuele wijzigingen in de vooraf verstrekte informatie, onmiddellijk aan EW-EHBO mede te delen.
 12. De opdracht treedt in werking op het moment dat organisator het definitieve exemplaar van de offerte heeft ondertekend en nadat EW-EHBO per e-mail heeft bevestigd de ondertekende offerte in goede orde te hebben ontvangen.
 13. EW-EHBO kan tot twee weken voor aanvang van het evenement kenbaar maken dat zij geen invulling kan geven aan de in de offerte gemaakte afspraken, waardoor de verplichtingen in de offerte komen te vervallen, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 14. Indien de werksituatie als onveilig wordt beschouwd door EW-EHBO en hier door de organisator geen maatregelen op kunnen worden genomen, kan EW-EHBO de hulpverlening per direct beëindigen. De gemaakte kosten conform offerte zullen in rekening worden gebracht.
 15. Een opdracht wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, gesloten voor een bepaalde vooraf overeengekomen duur, die ingaat op het moment van totstandkoming van de schriftelijke opdracht, en eindigt na afloop van het evenement dat het voorwerp uitmaakt van de opdracht. Indien de opdracht betrekking heeft op meerdere evenementen eindigt de opdracht na afloop van het laatste evenement.

Artikel 5: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. EW-EHBO kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien EW-EHBO op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan EW-EHBO bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan EW-EHBO retourneren, conform de door EW-EHBO verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan EW-EHBO. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door EW-EHBO bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan EW-EHBO heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van producten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door EW-EHBO bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij uitvoeringen van trainingen

 1. EW-EHBO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Toelating van een cursist op grond van het voldoen aan de door EW-EHBO verstrekte toelatingsnorm houdt geen garantie in dat de cursist de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien de selectie van cursisten aan de opdrachtgever wordt overgelaten, zal deze zich zoveel mogelijk houden aan de toelatingsnormen van EW-EHBO.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EW-EHBO het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EW-EHBO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EW-EHBO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EW-EHBO zijn verstrekt, heeft EW-EHBO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan EW-EHBO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping of annulering.

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de verzendkosten voor zijn of haar rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal EW-EHBO dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Opzegging/ annulering/ verplaatsing open inschrijving cursus

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
 2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen door de opdrachtgever is zij een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft EW-EHBO naar eigen inzicht steeds het recht een cursus te annuleren, te verplaatsen, samen te voegen of een aanmelding niet te accepteren.
 4. Aan de opgegeven les data en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.
 5. Ziekte of verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Opdrachtgever kan deelname aan een cursus schriftelijk annuleren. Tot vier weken (20 werkdagen) voor aanvang van de cursus kan er kosteloos worden geannuleerd.
 7. Indien een cursus door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever/cursist niet gevolgd kan worden, kan de cursist, indien het lesgeld volledig is betaald, aan de eerstvolgende cursus of een andere cursusplaats deelnemen. Dit kan kosteloos tot 2 weken (werkdagen) vóór aanvang van de eerste cursusdag. Wanneer een aanvraag tot verschuiving binnen 2 weken (werkdagen) tot aanvang van de cursusdag schriftelijk ingediend wordt bedragen de verschuiving kosten € 45,- per cursusdag.
 8. Opdrachtgever is gerechtigd om tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang van de cursus deze geheel te annuleren, waarbij zij de helft van het cursusgeld verschuldigd is. Volledige vergoeding van het cursusgeld is verschuldigd, indien minder dan 2 weken (10 werkdagen) voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

Annuleringsvoorwaarden in company trainingen

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
 2. In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen is de opdrachtgever een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.
 3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft EW-EHBO altijd het recht een cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren.
 4. Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 4 weken (20 werkdagen) voor aanvang van de cursus. Vanaf 4 weken (20 werkdagen) tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang is de helft van het cursusgeld verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 2 weken (10 werkdagen) voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.
 5. Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door EW-EHBO verstrekte toelatingsnorm houdt geen garantie in dat de deelnemer de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien de selectie van deelnemers aan de opdrachtgever wordt overgelaten, zal deze zich zoveel mogelijk houden aan toelatingsnormen van EW-EHBO.
 6. EW-EHBO heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiten laat iedere verplichting tot betaling van het cursus onverlet.
 7. Aan de opgegeven les data en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.

Annuleringsvoorwaarden evenementen

Bij annulering van het evenement, om redenen anders dan overmacht, zal de organisator de volgende annuleringvergoedingen betalen aan EW-EHBO:

 1. Bij annulering minder dan of gelijk aan 2 weken voor het evenement: de effectief door EW-EHBO gemaakte kosten, met een minimum van 40% van de offerte;
 2. Bij annulering minder dan of gelijk aan 1 week voor het evenement: 80% van de offerte;
 3. Bij annulering 48 uur of korter voor het evenement: 100% van de offerte.
 4. Wanneer het om een Pandemie gaat en de organisator is verzekerd dan moet de factuur aan de verzekering worden overgedragen.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. EW-EHBO kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien EW-EHBO dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. A. die door EW-EHBO tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  C. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  D. die snel kunnen bederven of verouderen;
  E. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop EW-EHBO geen invloed heeft;
  F. voor losse kranten en tijdschriften;
 4. G.Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  H. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  I. artikelen, afkomstig uit (rest)partijen of niet (meer) tot het assortiment behoren
 5. J. artikelen die specifiek voor de consument is besteld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument/wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan EW-EHBO producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar EW-EHBO geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien EW-EHBO dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is EW-EHBO niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 7. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 8. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van EW-EHBO geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 9. Bij aanvang van uitvoering van de opdracht is EW-EHBO gerechtigd gedeeltelijke/ algehele betaling te verlangen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 10. Indien EW-EHBO met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is EW-EHBO niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: EW-EHBO zal stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, etc., doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.
 11. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 10: Conformiteit en Garantie

 1. EW-EHBO staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat EW-EHBO er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door EW-EHBO, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover EW-EHBO kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan EW-EHBO schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van EW-EHBO komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. EW-EHBO is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van EW-EHBO en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 Artikel 11 – Levering en uitvoering

 Producten en trainingen

 1. EW-EHBO zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal EW-EHBO het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal EW-EHBO zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij EW-EHBO tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan EW-EHBO bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Levering en uitvoering evenementen

 1. EW-EHBO verbindt zich ertoe haar opdracht zo goed als mogelijk uit te voeren zonder dat dit een resultaatverbintenis met zich meebrengt.
 2. EW-EHBO zorgt voor:
  1. Levering van de in de Offerte overeengekomen personele inzet en middelen. EW-EHBO heeft het recht om af te wijken van het vooropgestelde aantal hulpverleners, indien de voorgestelde hulpverleningniet in het gedrang komt.
  2. Bevoegde en bekwame hulpverleners;
  3. Herkenbare kleding;
  4. Juiste en voldoende eerst hulp- en medische middelen voor een adequate uitvoering van de hulpverlening;
  5. Beschikbaarheid van het benodigde materieel tijdens de inzet dat is overlegd met de organisator;
  6. Een draaiboek of planning m.b.t. de hulpverlening van EW-EHBO
  7. Zo nodig psychosociale nazorg voor de hulpverlener van EW-EHBO in geval van schokkende gebeurtenissen.
 3. De uitvoering van de opdracht mag nooit de veiligheid van de door EW-EHBO in te zetten hulpverlener(s) in het gedrang brengen. Het is de verantwoordelijke van EW-EHBO die oordeelt of een situatie risico’s voor zijn hulpverlener(s) met zich meebrengt.

Artikel 12: Overmacht                

 1. EW-EHBO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop EW-EHBO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EW-EHBO niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. In ieder geval, doch niet uitsluitend, is als overmacht te beschouwen: stakingen in andere bedrijven dan die van EW-EHBO stakingen in het bedrijf van EW-EHBO, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan EW-EHBO afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door weer en/of verkeer.
 3. EW-EHBO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat EW-EHBO haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Indien EW-EHBO voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 Artikel 13: Verplichtingen van de organisatie van evenementen

 Wordt voldaan aan alle eisen die worden gesteld in de evenementenvergunning, landelijke richtlijnen van de veldnorm evenementenzorg en de GHOR Nederland, en van toepassing zijnde branche-specifieke richtlijnen ten aanzien van de medische

Elke hulppost voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk voor voertuigen van bijvoorbeeld ambulances en hulpvragers;
 2. De juiste afmetingen (afhankelijk van vaste of mobiele voorziening);
 3. Voldoende verlichting, elektriciteitsvoorzieningen en juiste temperatuur;
 4. Een tafel en minimaal vier stoelen;
 5. Een goede ventilatie, waterdicht, rookvrij en gescheiden van andere ruimten waar roken is toegestaan;
 6. Toegang tot sanitaire voorzieningen, met stromend water, in of nabij elke hulppost;
 7. De hulpverleners van EW-EHBO voldoende eten en drinken krijgen dat aan alle hygiëne-eisen voldoet. Indien de organisator niet of in onvoldoende mate in staat is voor dranken en maaltijden ten behoevevan de hulpverleners te zorgen, dan zullen er kosten van € 15,00 per persoon worden doorbelast aan de organisator.
 8. Alle overige voorwaarden zoals benoemd in de evenementenvergunning.
 9. Er wordt de hulpverleners een parkeerplaats aangeboden. Mocht deze niet aanwezig zijn en de hulpverlener moet parkeergeld betalen dan worden deze doorbelast aan de organisator.
 10. Mocht het evenement langer duren dan in de offerte is aangevraagd worden de extra uren op nacalculatie bij de factuur op gerekend.
 11. Indien de organisator aan een of meerdere van bovenstaande voorwaarden niet kan voldoen, kan EW-EHBO hierin na overleg faciliteren. De kosten hiervoor worden toegevoegd aan de offerte of achterafberekend middels factuur.
 12. De vervoersmiddelen van EW-EHBO (personenauto, bussen van EW-EHBO en mountainbikes, etc.) moeten te allen tijde iedere plaats binnen de omheining van het evenement kunnenbereiken, alsook de plaatsen voorbehouden aan EW-EHBO. De vervoersmiddelen moeten deze plaatsen vlot kunnen verlaten via een vooraf uitgestippelde (calamiteiten)route. Eventuele schade aan vervoersmiddelen of materiaal ten gevolge van de slechte staat van het terrein of obstakels of wegens opzettelijke beschadiging door inrichters of publiek of derden, dient op verzoek hiertoe van EW-EHBO door de organisator aan EW-EHBO vergoed te worden.
 13. De organisator is verantwoordelijk voor de detectie van slachtoffers. De organisator zorgt ervoor dat EW-EHBO tijdens het Evenement onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van elk (on)geval dat haartussenkomst vereist.
 14. De organisator is verantwoordelijk voor het nemen van alle veiligheidsmaatregelen die niet behoren tot de verplichtingen van EW-EHBO. Het gaat onder andere over: het inzetten van andere hulpdiensten zoals politie, brandweer, civiele bescherming. Deze opsomming is niet limitatief. EW-EHBO kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 15. De organisator staat borg voor de veiligheid van de hulpverleners en slachtoffer(s). In het uiterste geval legt de organisator het evenement of de wedstrijd op verzoek van EW-EHBO stil als er sprake is van eenonveilige situatie en het slachtoffer naar het oordeel van de hulpverlener niet verplaatst kan worden en professionele hulp moet worden ingeroepen, zonder dat EW-EHBO tot enige schadevergoeding gehouden is.
 16. Bij Evenementen die meerdere dagen duren en EW-EHBO met medisch materiaal en toebehoren ter plaatse blijft gedurende het Evenement, is de organisator verantwoordelijk voor diefstal en/ofbeschadiging van het medisch materiaal en toebehoren van EW-EHBO. De organisator zal in dat geval dit risico deugdelijk verzekeren.
 17. De organisator verbindt zich ertoe zich voor het Evenement deugdelijk te verzekeren. Bij gebreke daaraan kan de organisator zich niet tot EW-EHBO wenden om schade te vergoeden die normaliter door deverzekering van de organisator zouden gedekt zijn had deze er geweest.
 18. Verder zorgt de organisator dat gedurende het Evenement:
  – Te allen tijde een contactpersoon van de organisator bereikbaar is;
  Er altijd ongehinderde toegang is tot alle locaties voor de hulpverleners indien hiertoe een medische noodzaak is.      

Artikel 14: Kwaliteit en bevoegdheden bij evenementen

 1. De in te zetten hulpverleners van EW-EHBO bezitten minimaal een geldig certificaat Eerste Hulp van het Rode Kruis/ Oranje Kruis, of een ander, door EW-EHBO erkend Eerste hulp diploma (op ditzelfde niveau), alsmede over de in de offerte overeengekomen aanvullende opleidingen of niveaudifferentiaties. De hulpverleners van EW-EHBO verrichten alleen handelingen waartoe een (gecertificeerde) hulpverlener bevoegd is, binnen het kader van de dienstverlening van EW-EHBO.
 2. De in te zetten hulpverleners vanuit EW-EHBO handelen conform de voor hen geldende professionele standaard.
 3. Bij handelingen die de bevoegdheid van de ingezette hulpverleners overstijgen zal de hulpverlener externe deskundigen ondersteuning inschakelen.
 4. EW-EHBO kan derden inschakelen indien aanvullende materialen en/of personen (met extra bevoegdheden) nodig zijn. De handelingen die deze personen maken met extra bevoegdheden zijn verantwoordelijk voor die handelingen. De namen van de hulpverleners worden genoteerd op het slachtoffer registratieformulier. De kosten hiervoor worden toegevoegd aan de offerte of achteraf berekend middels factuur. De factuur van deze hulpverleners die overstijgen aan de eerste hulp worden apart gefactureerd door de daarvoor ingezette organisatie.
 5. De ingezette hulpverleners die de EHBO-ers overstijgen zijn verantwoordelijk voor hun eigen kennis en kunde. De organisatie die hiervoor wordt ingehuurd zorgt voor zijn eigen medewerkers qua kennis en kunde. EW-EHBO is niet aansprakelijk voor hun handelen.

Artikel 15: Betalingen

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te na levering te worden voldaan. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan EW-EHBO te melden.
 2. De betaling van een geleverd product of verleende diensten wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Mocht de betaling niet binnen deze termijn zijn voldaan wordt er een herinnering gestuurd met hierin een nieuwe datum. Mocht de betaling nog niet zijn voldaan komt er een nieuwe factuur incl. € 50 administratiekosten. Indien EW-EHBO zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle invorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, volledig ten laste van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16: Klachtenregeling en geschillen.

 Producten en trainingen

 1. EW-EHBO beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of werkzaamheden moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij EW-EHBO, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij EW-EHBO ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door EW-EHBO binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door EW-EHBO, zal EW-EHBO naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 5. Indien een klacht gegrond is biedt EW-EHBO aan dat de betreffende cursist alsnog deelneemt aan een cursus, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal EW-EHBO slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. (Aansprakelijkheid).
 6. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling van het cursusgeld bestaan.

Klachten en geschillen bij evenementen 


EW-EHBO stelt het op prijs indien organisator niet tevreden is over de dienstverlening dit eerst laat weten aan EW-EHBO zodat EW-EHBO serieus werk kan maken van de klacht. Om te zorgen dat EW-EHBO de klacht goed kan behandelen, moet de klacht binnen 1 maand nadat organisator kennis heeft genomen van de klacht, aan EW-EHBO worden voorgelegd.

 1. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet organisator zich wenden tot de bevoegde rechter te rechtbank Overijssel. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.
 2. Op overeenkomsten tussen EW-EHBO en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. EW-EHBO is niet aansprakelijk voor de tijdens de training of de cursus ontstane schade wegens verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist(en) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens de cursus of de training opgelopen persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van EW-EHBO
 2. EW-EHBO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 3. EW-EHBO is jegens de opdrachtgever en de cursisten(en), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de cursist(en) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel het cursusmateriaal.
 4. EW-EHBO is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal, in adviezen en (advies)producten of tijdens de cursus of training verkondigd.
 5. Indien mocht blijken dat, ondanks het hiervoor bepaalde, de ontstane schade voor rekening van EW-EHBO dient te komen dan is de aansprakelijkheid van EW-EHBO in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van EW-EHBO komt.
 6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot een maximum van € 1.000,–.
 7. EW-EHBO verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. EW-EHBO kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
 8. Indien EW-EHBO aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor (de gevolgen van) de tekortkoming in de uitvoering van haar opdracht, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 1. EW-EHBO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, zowel directe als indirect en gevolgschade, ontstaan ten gevolge van het feit dat EW-EHBO is uitgegaan van de door of namens de organisator verstrekte informatie die verkeerd blijkt te zijn en/of ten gevolge van een gebrek aan (tijdige) informatie en/of ten gevolge van een fout of nalatigheid van de organisator zelf en/of ten gevolge van een gebrek aan de eigen infrastructuur van de organisator.
 2. EW-EHBO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de beslissing van de organisator. Het aanvragen van en conformeren aan richtlijnen en aanbevelingen, of aan enigerlei andere toepasselijke voorschriften, behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator.
 3. EW-EHBO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade die veroorzaakt wordt door het gebruik door EW-EHBO van gebouwen en aangelanden, van de organisator of door de organisator ter beschikking gesteld aan EW-EHBO, in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 4. EW-EHBO kan behoudens in geval van opzet, niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade en gevolgschade, zoals onder meer maar niet beperkt tot reputatieschade, commercieel verlies, winstdervingen, aanspraken van derden, verlies van klanten of contracten, uitwijk- of vervangingskosten in hoofde van de Organisator.
 5. EW-EHBO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe schade of direct verlies, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet.
 6. De aansprakelijkheid van EW-EHBO is altijd, behoudens in geval van opzet, beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van EW-EHBO. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is EW-EHBO slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 7. EW-EHBO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, zowel directe als indirecte en gevolgschade, die te wijten zou zijn aan de fout van haar aangestelde of uitvoeringsagenten, tenzij het om een opzettelijke fout zou gaan.
 8. Onder alle omstandigheden dient de organisator na vaststelling van schade EW-EHBO onverwijld en deugdelijk in gebreke te stellen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de beweerde schade bevatten, zodat EW-EHBO in staat is adequaat te reageren. De organisator verliest elk (vorderings-)recht jegens EW-EHBO indien hij heeft nagelaten om de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken, te voorkomen dat andere of bijkomende schade zou ontstaan of alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de beweerde schade aan EW-EHBO te bezorgen.
 9. Als organisator door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kan organisator deze claim niet doorleggen aan      EW-EHBO.

Artikel 18: Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. EW-EHBO is verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij van organisator ontvangt geheim te houden. Deze plicht geldt tevens voor ingeschakelde derden.
 2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Tijdens het Evenement noteren de hulpverleners van EW-EHBO de geboden hulp op een hulpverleningsregistratieformulier conform richtlijnen van de veldnormen evenementenhulp.
 4. De hulpvrager geeft EW-EHBO toestemming om de naam, het geslacht, de geboortedatum, de woonplaats en overige (medische) gegevens als opgenomen op het hulpverleningsregistratieformulier te verwerken. Dit gebeurt uitsluitend voor de continuering van de hulpverlening en voor het achteraf kunnen nagaan van de handelingen die een hulpverlener heeft uitgevoerd bij de betrokken hulpvrager en het toestandsbeeld van de hulpvrager gedurende het hulpverleningscontact. Deze gegevens zijn alleen bestemd voor het slachtoffer zelf, EW-EHBO of de Regionale Ambulancevoorziening.
 5. Op aanvraag kan met de organisator alleen informatie worden gedeeld over het aantal behandelingen en de aard van de letsels. Er worden hierbij nooit persoonsgegevens verstrekt, tenzij het betreffende slachtoffer uitdrukkelijk hiervoor schriftelijk toestemming geeft of heeft gegeven.
 6. De organisator van een Evenement mag op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) alleen persoonsgegevens van de hulpverleners van EW-EHBO ontvangen voor een duidelijk vooraf aangegeven doel. EW-EHBO deelt in dat geval alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt.
 7. De organisator is verplicht de persoonsgegevens van hulpverleners alleen te gebruiken voor het doel waarvoor EW-EHBO de gegevens heeft verstrekt, de gegevens veilig te bewaren, niet met derden te delen en te vernietigen als de gegevens niet meer nodig zijn.
 8. Wanneer EW-EHBO als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG optreedt gelden de volgende bepalingen:
  A. EW-EHBO is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door EW-EHBO noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de Opdracht.
  B. Wanneer EW-EHBO persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
  C. EW-EHBO gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om       organisator van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Opdracht.
  D. EW-EHBO treft technische en organisatorische maatregelen om een passend     beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 9. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend aan Ellen Wiggers op ellen@ew-ehbo.nl EW-EHBO zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.
 10. EW-EHBO verstrekt gegevens van organisator aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de Opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht EW-EHBO gegevens van organisator om andere redenen verstrekken aan derden dan vraagt EW-EHBO eerst om toestemming aan organisator.

Artikel 19: Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten op lesmateriaal, dat ingevolge deze overeenkomst door EW-EHBO voor opdrachtgever wordt ontwikkeld of samengesteld, berusten bij EW-EHBO, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle door EW-EHBO verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van EW-EHBO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. EW-EHBO houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt EW-EHBO zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 20: Wijzigingen van deze voorwaarden

EW-EHBO is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval EW-EHBO tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de organisator daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Organisator is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijde algemene voorwaarden. Indien organisator tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door EW-EHBO genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.